Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2012 > Резултати

Основно класиране, (PDF, 407 Kb)
РЕЗУЛТАТИ I група
I награда – Ани Тенчева Тенева  
II награда – Кая Симеонова Илинска
II награда – Мария Дилянова Стоянова
III награда – Филип Росен Колев
III награда – Йордан Александров Ценов
поощрение – Мария Велкова Зашева
поощрение – Яна Борилова Мезеклиева
РЕЗУЛТАТИ II ГРУПА
I награда- Хасан Игнатов
II награда - Лора Мартинова Маркова
II награда - Надежда Иванова Георгиева  
II награда - Илия Симеонов Илински
III награда - Виктор Цветанов Владков
III награда - Надежда Николаева Александрова
III награда - Александър Бернар Бьоттер
поощрение - Ибрахим Игнатов
РЕЗУЛТАТИ III група
I награда - Мина Стоева Недин
I награда Андреа Корнеану
II награда Зорница Веселинова Коцева
II награда Делян Йорданов Илиев
II награда Ниа-Сирма Мариан Петрова
II награда Георги Даниелов Йорданов
III награда Лидия Валентинова Драготинова
III награда Румяна Калинова Панайотова
III награда Tина Божидарова Панова
III награда Йохан Енгелхарт
III награда - Силвия Атанасова Занкова
поощрение - Мария Хайдушка
РЕЗУЛТАТИ IV ГРУПА
I награда - Георги Йорданов Василев
II награда - Илия Лазаров
III награда - Александра Симеонова
поощрение - Кристиан Боюклиев  
поощрение - Mirciu Diana Elena / Romania
РЕЗУЛТАТИ V ГРУПА
I награда - Tина Владимирова Владимирова
II награда  - Емануил Огнянов Иванов
III награда - Любомир Росенов Цветков
РЕЗУЛТАТИ  VI А група
I награда- Никола Петев Георгиев
II награда-Andreas Papadopoulos
III награда-Александър Цанков Бошнаков
III награда-Величка Мариева Христева
Поощрение  - Надежда Константинова Сивенова
РЕЗУЛТАТИ VI Б група
II награда – Йоана Петрова
РЕЗУЛТАТИ  VII група
II награда - Ивана Калинова Сотирова
III награда - Андрей Велков
РЕЗУЛТАТИ  VIII група
I награда- Александър Константинов
II награда - Йонита Григорова
II награда - Мартин Йорданов Чуров
 
ЖУРИ
 
Председател:
проф. Ружка Чаракчиева - НМА „Проф. П.Владигеров”
 
Членове:
проф. Ивелина Иванчева - НМА „Проф П.Владигеров”
доц. Ростислав Йовчев - НМА „Проф. П.Владигеров”
доц. Андрей Еною-Пънцариу - Национален колеж по изкуствата - Яж, Румъния
Катя Тодорова - клавирен педагог - Гарлих, Германия
Хатира Ахмедли Джафер - Държавна Консерватория - Анкара,Турция
JURY
 
Chairman:
Professor Ruzhka Tcharaktchieva - NMA "Prof. P.Vladigerov" Sofia, Bulgaria
 
Memberships:
Professor Ivelina Ivancheva - NMA "Prof. P.Vladigerov" Sofia, Bulgaria
Assoc. Prof. Rostislav Yovchev - NMA "Prof. P.Vladigerov" Sofia, Bulgaria
Assoc. Prof. Andrei Enoiu-Pantsariu - National College of Art Iash, Romania
Katja Todorowa - piano pedagogue - Garlih, Germany
Hatira Ahmedli Cafer - State Conservatory - Ankara, Turkey
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg