Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"

Конкурс > 2016 > Регламент

Четвърти международен клавирен конкурс
за любители
"А. Стоянов" - 17-20 ноември 2016 год.

Регламент
Възрастови групи
Пиеси от А. Стоянов
Документи за участие
Формуляри за участие
Хотели

Регламент

1. В конкурса могат да участват възпитаници на музикалните школи, на частни педагози, на музикални паралелки към общообразователни училища и други, които учат пиано, но не като  основен инструмент във висши музикални или други  институции.

2. Дати и място на провеждане: 17-20 ноември 2016 г. в концертната зала на читалище „Акад. Андрей Стоянов” ул. „Искър” 62 (карта).

3. Международното жури на конкурса е съставено от именити български и чуждестранни пианисти. Член на жури няма право да гласува за свой ученик, който участва в конкурса.

4. Лауреати на първа награда от предишни издания на конкурса нямат право да участват в същата група, от която имат тази награда.

5. Ще бъдат направени видеозаписи на участниците по време на конкурса, които могат да им бъдат предоставени след края на събитието с минимално заплащане. Те, както и направените снимки от дневния ред на конкурса, са собственост на организационния комитет и могат да бъдат използвани за реклама в интернет, както и в медиите.

6. Програма:

През настоящата 2016 год. се навършват следните годишнини:
  • 260 години от рождението на В. А. Моцарт,
  • 160 години от смъртта на Роберт Шуман,
  • 140 години от рождението на Мануел де Файя,
  • 125 години от рождението на Сергей Прокофиев.

Участниците в конкурса могат да включат по желание в тяхната свободно избрана програма творби от изброените композитори, за най-доброто изпълнение на които ще има предвиден специални награди.

Пиано соло
а) задължителна пиеса от А. Стоянов
б) свободно избрани пиеси  

Клавирни ансамбли
а) свободно избрани пиеси

Забележка: Пиесите от ансамбловата програма се изпълняват по ноти.

7. Възрастови групи:

Възрастови групи и времетраене на изпълнението

а) Пиано соло
Група
Години
навършени до края на 2016 г.
Времетраене
на изпълнението
I
до 7
до 5 мин.
II
 до 9
 до 8 мин.
III
 до 11
 до 10 мин.
IV
 до 13
 до 12 мин.
V
 до 15
 до 15 мин.
VI-А *
 до 19
 до 17 мин.
VI-Б **
 до 19
 до 17 мин.
VII-А *
 до 25
 до 20 мин.
VII-Б **
 до 25
 до 20 мин.
VIII ***
над 25
 до 20 мин.

* участници, които не учат в музикални учебни заведения
** участници, които учат в специализирани институции,  но пианото не е техен основен инструмент;
*** без ограничение на възрастта.

б) Клавирни ансамбли (двама и повече участници)
Времетраенето на изпълняваната програма – съобразено с възрастта на изпълнителите, но не повече от 15 мин.
Участниците в съставите могат да бъдат и от различна възраст.

Времетраенето може да бъде по-кратко от горепосоченото време за съответната група, но не бива да го надвишава.

8. Награди – Всички участници ще получат диплом (грамота) за участие, а класиралите се на I, II и III място – медал и предметна или парична награда.

 
Документи за участие

а) Формуляр за участие
б) Копие от акт за раждане
в) Снимка паспортен тип на участника в добра резолюция (минимум 300dpi)
г) Документ за самоличност - лична карта
д) За II - V гр. уверение, удостоверяващо в кой клас и в кое училище учи кандидатът
е) За групи VI - VIII копие от документ за последна завършена степен на образование в България
ж) Банково извлечение за платена регистрационна такса от 30 лв. (за пиано-соло) или 50 лв. (общо за клавирен ансамбъл)

Документите и таксата могат да се подават:
- лично в Народно читалище „Акад. Андрей Стоянов - ул. „Искър” 62 от 9 до 18 часа
- препоръчано по пощата на адрес: Народно читалище „Акад. Андрей Стоянов”, ул. „Искър” 62, София - 1000
- по интернет на email: nchstoianov@abv.bg

Сметка за плащане на таксата чрез банков превод или пощенски запис:
Oбщинска банка,
IBAN – BG10SOMB91301028616501
BIC – SOMBBGSF

Срок за подаване на документите:
8 ноември 2016 г.

Телефон за справки: 00359 2 983 3433; 0877135115, 0882443411
E-mail: nchstoianov@abv.bg

 От тук можете да изтеглите
формуляр за участие - соло (DOC, 32.5 KB)
формуляр за участие - ансамбли (DOC, 32 KB)
Важно: Формат на заявката по e-mail: RTF; на сканираните документи: JPEG, GIF, PNG.
 
Народно читалище "Академик Андрей Стоянов"
Адрес Адрес:
ул. Искър 62, София 1000
Телефон Тел.: +359 894377409
Имейл Имейл: nchstoianov@abv.bg
"Andrei Stoyanov" Community and Music center
Адрес Address: 62 Iskar str., Sofia 1000, Bulgaria
Телефон Phone: +359 894377409 (English, French, Spanish)
Имейл e-mail: nchstoianov@abv.bg